Day: January 3, 2022

ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เรื่องที่ควรรู้ ของ “ระบบแจ้งเตือน แจ้งเหตุเพลิงไหม้”เรื่องที่ควรรู้ ของ “ระบบแจ้งเตือน แจ้งเหตุเพลิงไหม้”

ภายในอาคารนั้นจะมีการติดตั้ง “ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้”  ไว้ในทุก ๆ อาคารเพื่อให้ในการป้องกันไฟไหม้นั้นสามารถทำได้ดี และ มีมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ป้องกันนั้นสามารถที่จะทำให้ได้ง่าย และ ช่วยทั้งความปลอดภัยทั้งตัวบุคล และ ทรัพย์สินอย่างมาก โดยในบทความนี้เราจะมาพูถึงเรื่องที่ควรรู้กันดีกว่าในเรื่องของ “ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้” ว่าจะมีเรื่องอะไรที่เรานั้นจะต้องรู้บ้าง เป็นข้องบังคับกฎหมาย             ในโรงงานประเภทที่ 2 (โรงงานที่จะต้องประกอบกิจการจะต้องแจ้งให้ทรายก่อน)    และ โรงงานประเภทที่ 3 (โรงงานที่ขนาดที่ตั้งของโรงงานจะต้องขอใบอนุญาติก่อน) นั้นจะต้องมีการติดตั้ง ระบบเจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไว้ภายในอาคารต่าง ๆ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โดยจะเป็นข้อบังคับ